[CEO Story]The 15th International Symposium on Translational Research in Oncology (CCRT)

2022-09-21
제목The 15th International Symposium on Translational Research in Oncology_CCRT
참고CEO Story

The 15th International Symposium on Translational Research in Oncology


■ 행  사  명 : The 15th International Symposium on Translational Research in Oncology – Cancer Clinical Research Trust (CCRT)

■ 일       시 : 2022년 09월 28일 (수) - 2022년 09월 30일 (금)

■ 장       소 : 아일랜드,  더블린

■ 내       용 : 항암분야의 세계적 권위자들이 모이는 이번 행사의 종양미세환경 관련 세션에서 파멥신의 항암 파이프라인들을 소개 할 예정입니다.

■ 사  이  트  : https://www.ccrt.ie/causes/15th-international-symposium/

■ 최종 일정  : 아래 첨부된 파일로 확인 가능합니다. 


 

     대전광역시 유성구 유성대로1689번길 70, 2동 2층

     (전민동,KT 대덕 2연구센타)


     2F, Research Building 2, 70,

     Yuseong-daero 1689 beon-gil,
     Yuseong-gu, Daejeon, 34047, Republic of Korea


     HQ +82-42-863-2017 

     R&D Center +82-42-861-2017

     Investor Relations +70-4294-6097 

     FAX +82-42-863-2080 


     COPYRIGHT BY PharmAbcine Inc.

     ALL RIGHTS RESERVED.